PHP学费多少

发布时间:2017-05-03 17:29:50 阅读数:1876
PHP学费多少呢?其实现在很多PHP的培训机构都支持分期付学费的,所以说,想要学习PHP的朋友可以不用担心这个学费的问题。
PHP现在的培训费用大概1万到2万之间,根据所选择的培训学校会略有不同,但是都是差不多的,主要是一些行业内比较有名的IT培训机构都在一些一线城市,所以PHP学费的价格会让一些朋友觉得有些高,但是对比一线城市PHP岗位的工资来说,PHP学费还是值得付出的。
现在在一线城市PHP岗位工资平均都在8000K以上,这是刚刚入门的岗位工资,随着PHP程序员各方面经验的积累,基本上会在一年以上达到1万以上,一些比较优秀的PHP程序员会在2年以内达到2万左右的薪资水平。
对比PHP程序员后期的工资来看,PHP学费多少这个问题也不用考虑那么多,因为PHP程序员现在是一个很有前途的岗位,想要学习PHP的朋友要快点行动哦,不要被PHP学费多少这样的问题给困扰了。
页面Trace信息
当前页面 : /article/view?id=181
模板缓存 : /web/www/caijixia.cn/data/Runtime/system/Cache/43c6deff58a769345d769751556cd685.php
请求方法 : GET
通信协议 : HTTP/1.1
请求时间 : 2021-04-18 18:44:19
用户代理 : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
会话ID : cofgqgj03kvf0q3ehtidpo6032
日志记录 : 4条日志
[ 2021-04-18T18:44:19+08:00 ] SQL: RunTime:0.000730s SQL = SHOW COLUMNS FROM sys_article
[ 2021-04-18T18:44:19+08:00 ] SQL: RunTime:0.000634s SQL = SELECT id,title FROM `sys_article` WHERE status=1 AND category>0 ORDER BY pv desc LIMIT 40
[ 2021-04-18T18:44:19+08:00 ] SQL: RunTime:0.000176s SQL = UPDATE `sys_article` SET `pv`=pv+1 WHERE id=181
[ 2021-04-18T18:44:19+08:00 ] SQL: RunTime:0.000213s SQL = SELECT * FROM `sys_article` `a`,`sys_content` `c` WHERE a.id=c.aid AND a.id=181 LIMIT 1
加载文件 : 20
[0] => /web/www/caijixia.cn/index.php
[1] => /web/www/caijixia.cn/define.inc.php
[2] => /web/www/caijixia.cn/framework/ThinkPHP.php
[3] => /web/www/caijixia.cn/data/Runtime/system/~runtime.php
[4] => /web/www/caijixia.cn/framework/Common/convention.php
[5] => /web/www/caijixia.cn/system/Conf/config.php
[6] => /web/www/caijixia.cn/config.inc.php
[7] => /web/www/caijixia.cn/system/Common/common.php
[8] => /web/www/caijixia.cn/Common/common.func.php
[9] => /web/www/caijixia.cn/framework/Common/extend.php
[10] => /web/www/caijixia.cn/system/Conf/htmls.php
[11] => /web/www/caijixia.cn/framework/Common/debug.php
[12] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Util/Dispatcher.class.php
[13] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lang/zh-cn.php
[14] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Util/HtmlCache.class.php
[15] => /web/www/caijixia.cn/system/Lib/Action/ArticleAction.class.php
[16] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Core/Model.class.php
[17] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Db/Db.class.php
[18] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Db/Driver/DbMysqli.class.php
[19] => /web/www/caijixia.cn/data/Runtime/system/Cache/43c6deff58a769345d769751556cd685.php