js能取代php吗

发布时间:2017-05-04 18:33:06 阅读数:1766
JavaScript是一种动态类型,弱类型,基于原型的语言,广泛用于客户端的脚本语言,最早是在HTML网页上使用,用来给HTML网页增加动态功能。PHP在数据库方面的丰富支持,也是其迅速走红的一个原因,PHP的入门难度相对来说比其他语言要低,但PHP的用武之地也就只有网站这么一下块地方了,是不是Js就能取代PHP了呢?
一直偏向于写PHP的程序员们,偶尔写点Js就会发现,PHP这类后台语言的存在感在一步步削弱,与PHP相比,JS的优势是语法,而在部署并发等方面PHP还是有优势的。JS的有点和缺点都是单线程多进程,这种模式也是一种利刃,看自己如何去玩。
都说PHP是最好的语言,优势是语法简单易学,学习曲线平滑度可能居所有语言之首,这么优秀的语言怎么能取代呢?其实每种语言都有各自应用的场景,大多数语言都可以相互替代,用一种语言写的程序,是可以用另一种言语实现的,但语言本身很难完全被替代,只能说是萝卜青菜各有所爱,取不取代还是需求决定的。
页面Trace信息
当前页面 : /article/view?id=192
模板缓存 : /web/www/caijixia.cn/data/Runtime/system/Cache/43c6deff58a769345d769751556cd685.php
请求方法 : GET
通信协议 : HTTP/1.1
请求时间 : 2021-04-18 19:56:48
用户代理 : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
会话ID : p7qjmgt9bs4ldpj4okhl1c8vl5
日志记录 : 4条日志
[ 2021-04-18T19:56:48+08:00 ] SQL: RunTime:0.000613s SQL = SHOW COLUMNS FROM sys_article
[ 2021-04-18T19:56:48+08:00 ] SQL: RunTime:0.000583s SQL = SELECT id,title FROM `sys_article` WHERE status=1 AND category>0 ORDER BY pv desc LIMIT 40
[ 2021-04-18T19:56:48+08:00 ] SQL: RunTime:0.000154s SQL = UPDATE `sys_article` SET `pv`=pv+1 WHERE id=192
[ 2021-04-18T19:56:48+08:00 ] SQL: RunTime:0.000184s SQL = SELECT * FROM `sys_article` `a`,`sys_content` `c` WHERE a.id=c.aid AND a.id=192 LIMIT 1
加载文件 : 20
[0] => /web/www/caijixia.cn/index.php
[1] => /web/www/caijixia.cn/define.inc.php
[2] => /web/www/caijixia.cn/framework/ThinkPHP.php
[3] => /web/www/caijixia.cn/data/Runtime/system/~runtime.php
[4] => /web/www/caijixia.cn/framework/Common/convention.php
[5] => /web/www/caijixia.cn/system/Conf/config.php
[6] => /web/www/caijixia.cn/config.inc.php
[7] => /web/www/caijixia.cn/system/Common/common.php
[8] => /web/www/caijixia.cn/Common/common.func.php
[9] => /web/www/caijixia.cn/framework/Common/extend.php
[10] => /web/www/caijixia.cn/system/Conf/htmls.php
[11] => /web/www/caijixia.cn/framework/Common/debug.php
[12] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Util/Dispatcher.class.php
[13] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lang/zh-cn.php
[14] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Util/HtmlCache.class.php
[15] => /web/www/caijixia.cn/system/Lib/Action/ArticleAction.class.php
[16] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Core/Model.class.php
[17] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Db/Db.class.php
[18] => /web/www/caijixia.cn/framework/Lib/Think/Db/Driver/DbMysqli.class.php
[19] => /web/www/caijixia.cn/data/Runtime/system/Cache/43c6deff58a769345d769751556cd685.php